Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF)

Logotypy

EBI logo

 

Tytuł Projektu:
Budowa i Wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nr umowy:
RPWP.01.01.00-30-0002/17-00

Projekt realizowany w ramach:
Osi priorytetowej „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury  B+R w sektorze nauki”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu:
33 210 000,00 zł

Wartość dofinansowania:
20 000 075,59 zł

Termin realizacji:
01.09.2018-30.04.2020


Celem projektu jest budowa i uruchomienie nowoczesnej infrastruktury badawczej, która wzmocni zaplecze techniczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, niezbędne do rozwoju badań naukowych w dziedzinach priorytetowych dla rozwoju regionu, nauki polskiej i gospodarki. Zapewnienie odpowiedniej bazy badawczej przyczyni się do poprawy stanu zaawansowania wiedzy i utrzymywania pozycji Uczelni na światowym poziomie w dziedzinie nauki i technologii. Przełoży się pośrednio na stymulowaniem studentów do podjęcia studiów z kluczowych dziedzin naukowych, tym samym zwiększenie liczby absolwentów w dziedzinach wpisanych w inteligentne specjalizacje. Projekt przyczyni się do wzmacniania europejskiej przestrzeni badawczej dzięki zwiększaniu skuteczności krajowych systemów badawczych, współpracy międzynarodowej i konkurencji wśród naukowców poprzez dostęp do wiedzy i jej transferu. Wzmocnienie współpracy pomiędzy badaniami, innowacjami i edukacją, a przedsiębiorstwami.

W tym celu Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wydzielonej infrastruktury badawczej, pod nazwą: Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF) wraz z wyposażeniem, o łącznej powierzchni użytkowej 2890,1 m2. Zadanie jest wydzielone technicznie i finansowo z przedsięwzięcia polegającego na budowie Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

CITF będzie wykorzystywany przez środowisko naukowe Wydziału Farmaceutycznego (WF) do prowadzenia prac badawczo rozwojowych, w tym przy współudziale i na zlecenie przedsiębiorców. Realizacja Projektu według jego założeń umożliwi Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu aktywny udział w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Podjęcie działań projektowych poprzedziła analiza dotycząca wyboru wariantu inwestycyjnego w tym potencjalnej lokalizacji, a także zakupu aparatury badawczej, która powinna odzwierciedlać także późniejsze oczekiwania rynku farmaceutycznego, kosmetycznego, weterynaryjnego skąd pochodzić będą potencjalni klienci UMP. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki wytworzeniu w ramach projektu infrastruktury badawczej, zaangażowaniu młodej kadry badawczej oraz umiędzynarodowienie ośrodka. Przyjęte etapy realizacji inwestycji wpłyną docelowo na zlokalizowanie w jednym miejscu pracowników naukowych WF z dotychczasowych 11 lokalizacji. Budowa infrastruktury badawczej umożliwi zwiększenie dotychczasowego zakresu oddziaływania UMP.

W ramach projektu powstanie infrastruktura w zakresie badań i rozwoju, która obejmuje związane z nauką realizacje fizyczne (laboratoria, obiekty itd.) stworzone głównie w celu pozyskania nowej wiedzy w danej dziedzinie naukowej lub technologicznej. Infrastruktura badawcza będzie służyć do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej.

Do wydzielonej części laboratoriów gospodarczych należą: MIKROBIOLOGICZNEGO, FITOCHEMICZNEGO, DOSTĘPNOŚCI FARMACEUTYCZNEJ oraz LABORATORIUM NA WYNAJEM.

W ramach CITF wyodrębniono infrastrukturę badań podstawowych, tj. infrastrukturę w ramach której prowadzone są prace teoretyczne lub doświadczalne mające głównie na celu zdobycie nowej wiedzy dotyczącej podstaw danego zjawiska i obserwowalnych faktów, bez zamiaru jakiegokolwiek bezpośredniego praktycznego zastosowania lub wykorzystania; oraz o infrastrukturę badań stosowanych i eksperymentalnych prac rozwojowych, tj. infrastrukturę służącą do praktyczniejszych celów, w przypadku której badania i analizy mają na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub w przypadku wprowadzenia znaczących ulepszeń w istniejących produktach, procesach lub usługach, które nie są jeszcze bezpośrednio przeznaczone do celów handlowych.

Do wydzielonej części laboratoriów niegospodarczych należą: LABORATORIUM SYNTEZY I ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH, LABORATORIUM ANALITYKI I ZAAWANSOWANEJ ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ, LABORATORIUM INŻYNIERII GENETYCZNEJ I HODOWLI KOMÓRKOWEJ, LABORATORIUM BIOANALITYCZNE.

Projekt jest realizowany w ramach Konsorcjum z firmami: Uniwersyteckie Centrum Transferu Technologii Medycznych  w Poznaniu Sp. z o.o. (UCTTMP); Physiolution GmbH (Physiolution); Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o. (Lek-Am); Biofarm Sp. z o.o. (Biofarm).